⭐ Name:Ngầu hầm
🗺️ City:Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Category:📰 Journalist
Twitter:@ngauhampro
Linkedin:@ngauhampro
📌 Bio:Ngầu hầm