Nguyễn Thắng

Politician
|
Thành phố Hồ Chí Minh

Nice to meet you

⭐ Name:Nguyễn Thắng
🗺️ City:Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Category:🏛 Politician
Twitter:@Zxcvbbnnm
📌 Bio:Nice to meet you